Rekisteriseloste

Airtouch Oy käsittelee henkilötietoja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Rekisteriseloste. Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 17.05.2018

Rekisterinpitäjä:
Airtouch Oy
Y-tunnus: 1912298-0
Osoite: Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Pekka Mäkinen
pekka.makinen@airtouch.fi

Rekisterin nimi:
Airtouch Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen sekä markkinointiin. Yrityksen palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen asiakassuhteen parantamiseksi sekä yksilöllisen markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen rekisteröidylle. Yritys on ulkoistanut laskujen perinnän.
Luottokorttimaksut yrityksen sivuilla hoidetaan ulkopuolisen palvelutarjoajan kautta.
Stopover.fi -sivusto välittää eri palveluntuottajien tuotteita, jolloin palveluntuottajat vastaavat itse henkilösuojalain noudattamisesta.


Rekisterin sisältämät tiedot:

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Henkilöön liittyvät perustiedot;
Etu- ja sukunimi
Yhtiö tai muu organisaatio, johon henkilö kuuluu sekä sen tiedot
Yhteystiedot (mm. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
Syntymäaika

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot;
Tunnistautumis- ja käyttötiedot (mm. käyttäjätunnukset, salasanat, varmenne- ja allekirjoitustiedot)
Tapahtuma- ja analyysitiedot
Lupatiedot (mm. suoramarkkinointikiellot, yhteydenottokiellot)
Henkilön itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot (esim. mielenkiinnon kohteet ja parhaimmat yhteydenottoajat)

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, tai muulta organisaatiolta, jonka edustajana tai yhteyshenkilönä rekisteröity toimii. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yrityksen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien tai sen kanssa yhteistyötä tekevien yhtiöiden muista rekistereistä, väestö-, kauppa- sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus:
Yritys voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Yritys ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita yrityksen ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tarpeettomat asiakirjakopiot hävitetään asianmukaisesti. Käsittelyn päätyttyä paperitulosteet säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisen määräajan. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus:
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedostot on suojattu asianmukaisin palomuurein.

Tarkastus- ja kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
info@airtouch.fi tai Airtouch Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

Henkilötietolain 30§:n mukaiset myös suoramarkkinointikiellot tulee lähettää em. osoitteeseen kuten myös rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjauspyynnöt.

Rekisterin tietojen säilytys, arkistointi ja hävitys:
Asiakkaan tiedot hävitetään asiakkaan sitä pyytäessä. Asiakastiedot säilytetään kuusi (6) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.